Odszkodowanie za wypadek samochodowy

wypadek

W przypadku nabycia samochodu, czy innego pojazdu używanego, koniecznie należy uzyskać informację, czy poprzedni właściciel posiada ważną polisę OC.
Jeżeli posiada, jego obowiązkiem jest przekazanie nabywcy samochodu, poza dokumentami także polisę OC na auto. Sprzedający powinien także w ciągu miesiąca od daty dokonania transakcji poinformować ubezpieczyciela o nowym właścicielem auta. Ubezpieczenie komunikacyjne przechodzi na nowego właściciela pojazdu, co jest związane z umową ubezpieczenia, czyli nabywając pojazd, nabywa się także prawa i obowiązki ubezpieczonego. Nowy właściciel pojazdu, ma możliwość, w ciągu 30 dni zrezygnować z umowy ubezpieczenia w danym towarzystwie ubezpieczeniowym, i wykupić polisę OC samochodową w innej wybranej firmie  ubezpieczeniowej.

Pamiętajmy jednak, że jeśli nie wypowiemy umowy w ciągu tych 30 dni od dnia zakupu samochodu, polisa automatycznie odnowi się na kolejny okres ubezpieczenia, jeżeli nowy właściciel nie wypowie takiej umowy najpóźniej na dzień przed jej końcem – komentuje pan Paweł Zawadzki – prawnik specjalizujący się w odszkodowaniach.

Kiedy nowy nabywca pojazdu decyduje się pozostać przy obecnym ubezpieczycielu, może on dokonać ponownej kalkulacji składki , uwzględniając przysługujące nowemu właścicielowi zniżki i obciążenia, jednocześnie żądając dopłaty różnicy w wysokości składki, od dnia nabycia samochodu – o ile taka różnica wystąpi.

Jeżeli nabywany używany samochód nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, należy pamiętać o konieczności jego ubezpieczenia, najpóźniej w dniu zakupu, nie ma znaczenia tu nawet fakt, że dzień taki wypada w niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny. Jeżeli nie ma sposobności, by wykupić polisę dniu zakupu, nie pozostaje nic innego, jak przełożyć datę zawarcia umowy sprzedaży, na dzień, w którym będzie możliwe wykupienie ubezpieczenia.

Warto wiedzieć, że pojazd powinien posiadać ubezpieczenie OC, nawet jeżeli nie jest użytkowany. W przeciwnym wypadku, jego właścicielowi za niedopilnowanie tego obowiązku grozi KARA.

Zgłaszanie wystąpienia szkody

Zgłoszenie szkody, w większości firm ubezpieczeniowych, może odbywać się na w sposób dogodny dla klienta, do wyboru kilka sposobów:

 • dzwoniąc do centrum pomocy ubezpieczyciela
 • zgłaszając się bezpośrednio do centrum likwidacji szkód
 • przesłanie poprzez internet, faks, list tradycyjny, wypełniony druk likwidacji szkody. Druk taki można pobrać ze strony internetowej, lub w placówkach ubezpieczyciela

Ilość i rodzaj wypełnianych druków zależy od rodzaju szkody i tego, co podlegało ubezpieczeniu. Na przykład jeśli chodzi o ubezpieczenie komunikacyjne, oprócz druku zgłoszenia szkody musimy dołączyć najczęściej opis zdarzenia prowadzącego do szkody. Często też od razu należy dołączyć wszelką posiadaną dokumentację medyczną. Ważne jest szczegółowe wypełnienia formularza, musimy więc sprawdzić, czy nie pominęliśmy żadnego punktu czy okienka. Nawet jeśli nie wiemy co wpisać w danej rubryce, ponieważ nie mamy do tego danych, nie możemy jej po prostu pominąć, tylko zgodnie z prawdą wpisać „nie wiem”.

Zgłaszając wystąpienie szkody, należy pamiętać o:

 • terminie, w którym należy powiadomić o zaistniałej szkodzie (termin
  zgłaszania szkody jest uzależniony od rodzaju ubezpieczenia)
 • skompletowaniu niezbędnych dokumentów

Termin, który może upłynąć do czasu zgłoszenia szkody wacha się od 24 godzin do kilku dni. Istotne jest dokładne sprawdzenie jaki zapis o czasie zgłoszenia szkody widnieje w regulaminie wybranego przez nas ubezpieczyciela. Jest to bardzo istotne, ponieważ jeśli przydarzy nam się niekorzystna sytuacja, często tracimy głowę, i nie pamiętamy, przynamniej w pierwszej chwili, o obowiązku zgłoszenia szkody.

Wymagane dokumenty przy zgłoszeniu szkody komunikacyjnej OC i AC

 • dowód rejestracyjny
 • polisę OC (poszkodowanego)
 • dowód osobisty poszkodowanego lub zgłaszającego szkodę
 • prawo jazdy kierującego pojazdem poszkodowanego
 • oświadczenie sprawcy zdarzenia (jeżeli zostało sporządzone na miejscu zdarzenia przez uczestników)

Ustalanie i wypłata odszkodowania

Celem odszkodowania jest po pierwsze i przede wszystkim rekompensata poniesionych strat. Ustalanie wysokości należnego odszkodowania zależy od wielu czynników, a procedura ta jest różna dla różnych form ubezpieczenia.

Generalnie należy przyjąć, że im większe straty, tym większa suma wypłacana jako odszkodowanie. I tak na przykład odszkodowanie przysługujące na skutek kradzieży ubezpieczonego mienia (na przykład samochodu), ustalane jest na podstawie wartości mienia bezpośrednio przed kradzieżą. Inaczej jest tylko w przypadku, jeśli podpisaliśmy polisę z tak zwaną gwarantowaną sumą ubezpieczenia. Gwarantowana suma ubezpieczenia oznacza, że wysokość odszkodowania jest równa wartości mienia z dnia zawierania umowy ubezpieczenia, a więc w przypadku pojazdów mechanicznych kwota odszkodowania będzie zazwyczaj wyższa.

wyplata-odszkodowania

Jeśli mienie ulegnie na przykład aktowi wandalizmu, czy uszkodzi się w wyniku zadziałania czynników objętych ubezpieczeniem (takich jak pożar, powódź itp.), ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić kwotę, odpowiadającą faktycznej wartości szkody majątkowej. Do wyliczenia odszkodowania towarzystwa ubezpieczeniowe posługują się katalogami, które są powszechnie dostępne, lub stworzone przez specjalistów do wewnętrznego użytku danej spółki.

Co wtedy, jeśli nie będzie nam odpowiadała zaproponowana kwota odszkodowania? Oczywiście po pierwsze możemy kwestionować słuszność takiego a nie innego wyliczenia na etapie likwidacji szkody.  Jeśli nie dojdziemy do porozumienia ubezpieczyciel wypłaca nam proponowaną przez siebie część kwoty, a spór o resztę pieniędzy musimy rozstrzygnąć w sądzie, który aby dokonać wyceny powoła się na opinię biegłego.

Przekazanie odszkodowania, może nastąpić w jednej z kilku form:

 • wypłata przyznanej kwoty na numer rachunku bankowego. Numer ten można podać  już przy oględzinach rzeczoznawcy wypełniając stosowne dokumenty.
 • odbioru odszkodowania poprzez  przekaz pocztowy
 • odbiór odszkodowania w placówce ubezpieczyciela